نمایشگاه ها

اصفهان1385
اصفهان1390
مشهد1392
پانیونی
تهران 1390
تهران1386
تهران1389
تهران1388
تهران94
تندیس نمایشگاه ...
اصفهان94