کوارتز
طرح سنگ
ساده و متالیک
طرح چوب
کوارتز
کوارتز
طرح چوب